Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí,

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.

Cíle sociální služby

Cílem poskytované sociální služby je klient:

 • který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci důstojně prožije a dožije svoje stáří

měřitelnost: dotazník spokojenosti, naplňování osobních cílů, přání v rámci IP

 • který je spokojený v těchto oblastech:
  • ubytování,
  • stravování
  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
  • soukromí

měřitelnost: dotazník spokojenosti, naplňování osobních cílů, přání v rámci IP

 • který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas

měřitelnost: zhodnocení stavu dle ošetřovatelských metod, zapojování do aktivit, kontakt a hodnocení rodiny

 • kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci

měřitelnost: naplňování osobních cílů, přání v rámci IP

Zásady poskytované sociální služby

Individuální přístup personálu – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého klienta.

Respektování důstojnosti a práv klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.

Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování sociální služby i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí činností využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle klienta.

Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.

Flexibilita – přizpůsobování sociální služby potřebám klientů.

Spolupráce s rodinou – jako udržení a podpora vzájemných rodinných vztahů

 

Okruh osob, který je sociální služba určena:

 • senioři

Věková struktura:

osoby starší 60 let

Kapacita:

146 lůžek

Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

 • mladším 60 let,
 • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu onemocnění, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • z důvodu akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
 • s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • které svým onemocnění nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • s chronickým duševním onemocněním, trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití v kolektivu
 • kterým domov pro seniory není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení,
 • které by svým umístěním v domově pro seniory řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B