Domácí řád 2011 DOMOVA PRO SENIORY JIHLAVA - LESNOV

Čl. I.

Obecná část

 

Domácí řád Domova pro seniory Jihlava – Lesnov (dále jen Domova) upravuje základní normy soužití uživatelů Domova pro seniory, jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované péče zohledňující osobní cíle uživatelů.

Jedná se zejména o:

 • poskytování služby s ohledem na individuální požadavky, očekávání a osobní cíle konkrétních uživatelů,
 • poskytování podpory má přednost před pomocí, a to zejména v oblastech soběstačnosti, udržování běžných sociálních kontaktů
 • respektování a obhajování práva uživatelů služeb

 

Zaměstnanci a uživatelé služeb jsou s Domácím řádem seznámeni, dodržují jej, prosazují a vytvářejí podmínky pro jeho realizaci.

Domácí řád je závazným dokumentem, kterým se řídí zaměstnanci, uživatelé služeb a v přiměřeném rozsahu i osoby, které se v Domově oprávněně zdržují.

 

Čl. 2

Zahájení poskytování služby

 

1)    Již ve fázi jednání se zájemcem o službu jsou žadatelé, jejich rodinní příslušníci, případně opatrovníci, seznámeni s Domácím řádem. Domácí řád mají uživatelé k dispozici i po zahájení poskytování služby. Poskytování sociální služby je zahájeno na základě uzavření písemné smlouvy. Pokud uživatel projeví zájem, může být v Domově přihlášen k trvalému pobytu.

2)    Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Nový uživatel je zpravidla přijímán na dvoulůžkový pokoj. O umístění na jednolůžkový pokoj lze písemně požádat, žádost je zařazena do pořadníku.

3)    Osobní věci, které si uživatel přinese z domu, jsou po zahájení poskytování služby diskrétně označeny jeho jménem a oddělením. Jeho jménem a oddělením se označují rovněž věci, které si uživatel přinese či dostane v průběhu pobytu v Domově. Jsou evidovány v soupisu osobního majetku. Soupis je založen v osobní složce na oddělení a je pouze orientační v době zahájení služby.

4)    Uživatelům je doporučeno nechávat si označit i věci, které je pořízeno během poskytování služby. Prádlo, které nebude označeno, bude k praní přijato s tím, že Domov neručí za jeho případné zničení. Rovněž je doporučeno oznámit likvidaci věci.

5)    K praní není přijímáno prádlo, které se musí podrobit chemickému čištění.

6)    O tom, jaký je doporučený rozsah osobního vybavení nastupujícího uživatele, drobných předmětů denní potřeby a některých dalších předmětů, včetně léků, jsou uživatelé informováni sociálními pracovnicemi a obdrží doporučený seznam věcí.

7)    Drobná údržba a opravy osobního prádla a ošacení je součástí základních činností hrazených uživatelem v rámci poskytování ubytování.

8)    V rámci adaptačního procesu se uživatel postupně a podrobně seznamuje s životem v Domově, aktivitami, které zde probíhají. Zaměstnanci přímé péče (pracovníky v sociálních službách, zdravotnickými pracovníky a sociálními pracovnicemi) jsou průběžně zjišťovány požadavky a osobní cíle uživatele, s ohledem na individuální poskytování rozsahu služeb péče a péče ošetřovatelské.

9)    Stěhování uživatele je možné pouze s jeho souhlasem nebo na základě jeho požadavku. Výjimku tvoří provozní důvody na straně poskytovatele např. malování, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

10) Po dohodě uživatele s Domovem může uživatel používat vlastní elektrospotřebiče za podmínky, že budou splňovat ČSN, podrobí je pravidelné kontrole a jejich užíváním nebude rušit ostatní spolubydlící. Za vlastní rádio a televizi si hradí uživatel sám koncesionářské poplatky. Uživatel rovněž sám hradí pravidelnou kontrolu elektrospotřebičů.

11) Věci přidělené uživatelům zůstávají majetkem Domova. Uživatelé jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při trvalém odchodu ze zařízení je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání.

12) Do Domova dochází kadeřnice. O jejich návštěvě informuje uživatele personál. Platby za tyto služby hradí uživatelé přímo těm, kteří tyto činnosti vykonávají.

13) Na pokojích nelze přechovávat živá zvířata, nebezpečené předměty, chemikálie, věci hygienicky závadné.

 

Čl. 3

Odpovědnost za škodu

1)    Uživatel odpovídá a uhradí škodu, kterou způsobil úmyslně na majetku Domova, na majetku a zdraví jiných uživatelů a zaměstnanců a osob, které se v Domově oprávněně zdržují.

2)    Zaměstnanec odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Pokud škoda nebo újma na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou naplňuje charakter trestného činu, je řešena na základě podnětu ředitele či poškozené osoby v rámci trestního řízení.

3)    Uživatelé mají možnost chránit svůj majetek uzamčením ve stolku nebo skříňce. Stolky, skřínky zpřístupní uživatelé po dohodě pracovníkům přímé péče při úklidu. Tito pracovníci jsou oprávněni odstranit z pokojů, skříní, stolků apod. věci, včetně potravin, pokud by tyto svojí kvalitou, množstvím nebo technickým stavem, odporovaly hygienickým požadavkům, technickým normám či skladovacím a ubytovacím možnostem nebo pokud by ohrožovaly zdraví a kvalitu života v Domově. Zaměstnanci šetrně a laskavě vysvětlí uživateli, že je nutné výše popsané věci z pokoje odstranit.

4)    Zaměstnanci provádí úklid v osobních věcech uživatele pouze s jeho souhlasem a za jeho přítomnosti.

5)    Výjimku tvoří situace, kdy mohou zaměstnanci vstupovat do pokoje i bez přítomnosti uživatele např. požární kontrola, odvrácení havarijní situace, v případě hospitalizace uživatele, zajištění jeho osobních věcí, vždy jsou přítomni dva pracovníci.

 

Čl. 4

Úschova cenných věcí

1)    Při zahájení poskytování služby nebo i v jejím průběhu mohou uživatelé požádat o úschovu cenných věcí, peněžní hotovosti či vkladních knížek.

2)    Sociální pracovnice potvrdí uživateli převzetí depozita předáním příjmového dokladu. Zároveň je uživatel poučen o úschově a dalším ukládání a výběru hotovosti. Vydání depozita potvrdí klient na výdajovém pokladům dokladu svým podpisem. Tyto operace provádí sociální pracovnice za účasti svědka. Při převzetí depozit do úschovy v případě nemoci či hospitalizace uživatele postupuje pověřený pracovník obdobně.

3)    Finanční hotovost lze uložit na dobu nezbytně nutnou, doporučená výška hotovosti na tomto depozitním účtu je stanovena na maximálně 3 000 Kč. Vyšší peněžní hotovost se bude řešit založením VK, případně uložením na vlastní vkladní knížku uživatele.

4)    Ukládání hotovosti na vkladní knížky uživatele provádí po dohodě s ním sociální pracovnice. Uživateli je následně předáno potvrzení o uložené částce z peněžního ústavu.

5)    Výběr hotovosti z vkladní knížky si provádí osobně uživatel. Poskytovatel může po dohodě uživateli zajistit odvoz do peněžního ústavu, event. přizvat prcovníka peněžního ústavu do Domova, kde je následně provedena výplata peněz z vkladní knížky.

6)     Cenné věci uživatele omezeného ve způsobilosti k právním úkonům či zbavenému způsobilosti, převezme zařízení na základě žádosti opatrovníka.

7)    Uložené cennosti budou uživateli nebo jeho opatrovníkovi vydány na základě žádosti nebo při trvalém opuštění Domova.

8)    Cenné předměty, finanční hotovost a vkladní knížky uložené v úschově si může uživatel (opatrovník) vyzvednout v pracovní dny a hodiny k tomu určené u sociální pracovnice.

9)    Hospodaření na hotovostním depozitním účtu i na vkladní knížce  musí  být průkazné a transparentní.

10) Domov neodpovídá za věci, cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy.

 

Čl. 5

Stravování

1)    Strava je přizpůsobena svým složením a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů dle dietního systému.

2)    Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího úseku, správnost schvaluje lékař a vedoucí zdravotníckého úseku.

3)    Strava se podává dle časového režimu uvedeného na nástěnkách. Jedná se o doporučenou dobu, ve které je jídlo podáváno. V jednotlivých případech lze stravu podat i mimo čas pravidelných jídel.

4)    Jídlo je uživatelům podáváno v hlavní jídelně nebo přímo na pokoji uživatele formou tabletového systému.

5)    Požadavky na změny je třeba hlásit službu konající sestře do 8,00 hod. den předem, v pátek na sobotu, neděli a pondělí.

6)    Za odhlášenou stravu obdrží uživatel finanční hotovost ve výši normované hodnoty potravin, režijní náklady se nevrací.

7)    Odnášet nádobí a příbory z jídelen je zakázáno. Nápoje mají uživatelé k dispozici na určených místech, a to jídelně a na jednotlivých poschodích.

8)    Přání, požadavky a stížnosti ohledně stravování uplatňují uživatelé na setkáních se sociálními pracovnicemi, přes klíčové pracovníky nebo prostřednictvím zaměstnanců přímé péče. Dále je možné se obrátit přímo na vedoucí stravovacího úseku, ředitele. Stížnost lze také podat prostřednictvím schránky na stížnosti.

 

 

Čl. 6

Hygiena

1)    Uživatelé dle svých schopností pečují o osobní hygienu, pořádek na pokoji a ve všech prostorách, které užívají. Je třeba dodržovat základní pravidla hygieny, s ohledem na soužití s dalšími uživateli služby.

2)    Dle individuálního rozsahu péče pomáhají při osobní hygieně zaměstnanci přímé péče.

3)    Osobní prádlo si uživatelé vyměňují podle potřeby a dávají ho prát do prádelny Domova. Všechny místnosti v Domově se pravidelně větrají, denně se provádí běžný úklid, na kterém se podílí dle individuálních schopností uživatelé.

4)    Kouření je přípustné pouze ve vyhrazených prostorách – kuřárna v přízemí hlavní budovy, terasa.

 

Čl. 7

Zdravotní a ošetřovatelská péče

1)    Každý uživatel má možnost volby praktického lékaře. Může využívat zdravotní péče praktického lékaře mimo Domov – v tomto případě si veškerý kontakt s lékařem zajišťuje uživatel sám a Domov pouze zajišťuje akutní neodkladnou péči.

2)    Další možností je výběr praktického lékaře, který má v zařízení pronajatou ordinaci. Praktický lékař dochází do zařízení v určených ordinačních hodinách.

3)    Dále zde ordinuje psychiatr 1x týdně.

4)    Ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována prostřednictvím zaměstnanců Domova, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu.

5)    Jakýkoliv úraz nebo náhle zhoršení zdravotního stavu uživatele je třeba neprodleně hlásit službu konající zdravotní sestře, která kontaktuje lékaře nebo RZP.

Čl. 8

Vycházky mimo Domov a pobyt mimo Domov

1)    Uživatelé mohou vycházet a pobývat mimo areál Domova bez jakéhokoliv omezení.

2)    Uživatelům Domova pro seniory je doporučeno ohlásit svůj odchod mimo zařízení službu konajícímu zaměstnanci.

3)    Lékař nebo zaměstnanci mohou ze zdravotních důvodů uživateli doporučit, aby neopouštěl Domov. Vysvětlí mu, jaká rizika může pro něj opuštění Domova představovat.

4)    Uživatel má právo odjíždět na delší pobyt mimo Domov, dobu pobytu si určuje sám a ohlašuje ji předem personálu. Odhlášení stravy oznámí uživatel do 8.00 hod. den předem.

5)    Za pobyt mimo Domov se ve vyúčtování vrací uživateli náklady na potraviny za neodebrané jídlo za 24 hodin nepřítomnosti v případě, že si neodbral stravu, a to ani formou balíčku.

6)    Příspěvek na péči se v době jakékoliv nepřítomnosti uživatele delší 24 hodin nevrací.

 

Čl. 9

Návštěvy

1)    Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně bez omezení. Při mimořádných situacích a nepříznivé epidemiologické situaci mohou být návštěvy dočasně omezeny ředitelem Domova.

2)    V době podávání jídla je doporučeno návštěvám nerušit uživatele při konzumaci stravy.

3)    Uživatelé mohou přijímat návštěvy v prostorách k tomu určených (jídelny, zahrada, posezení ve vyhrazených prostorách na jednotlivých patrech, terasa). Na více lůžkových pokojích je možné návštěvy přijímat pouze po dohodě se spolubydlícím.

4)    Uživatelé částečně nebo zcela imobilní mohou přijímat návštěvy na pokojích.

5)    Návštěvám je doporučováno, aby svůj příchod ohlásily službu konajícímu personálu pro možnost vzájemného předávání informací.

6)    Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově nebo narušovat léčebný režim.

7)    Osobám, které jsou zjevně podnapilé, svým jednáním a vzhledem vzbuzují nedůvěru nebo neuvedou své jméno a jméno uživatele, kterého chtějí navštívit, je vstup do Domova zakázán.

8)    Pokud uživatel signalizuje nechtěnou návštěvu, je tato pracovníky vyzvána k odchodu.

9)    Návštěvy mohou přijít s domácím zvířetem, které je řádně zabezpečeno.

10) V Domově není povoleno:

 • konat návštěvy na pokojích v době nočního klidu a v nepřítomnosti uživatelů
 • vynášet majetek Domova
 • provádět vlastní zásahy do zařízení a instalací
 • fyzicky a slovně napadat ostatní uživatele a zaměstnance
 • přechovávat a hromadit nepřiměřené množství potravin a alkoholu
 • přechovávat a hromadit zbraně, omamné látky, střepy a jiné ostré a nebezpečné předměty
 • kouřit mimo vyhrazené prostory.

Čl. 10

Způsob úhrady za poskytované sociální služby

1)    Výše úhrady za poskytování sociální služby je s uživatelem sjednána v uzavřené smlouvě.

2)    Úhrada zahrnuje částku za ubytování, stravu a za péči.

3)    Po úhradě částky za ubytování a stravu musí zůstat uživateli alespoň 15% jeho příjmu. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.

4)    V případech, kdy uživatel nepobírá příspěvek na péči a potřebuje poskytování činností péče, není po něm za tyto činnosti požadována úhrada.

5)    Úhradu za poskytovanou sociální službu je možné provádět tímto způsobem:

 • hotově na pokladně Domova
 • na účet Domova
 • složenkou
 • hromadným seznamem z ČSSZ – v tomto případě je zůstatek důchodu vyplácen uživateli poskytovatelem každého 15. dne v měsíci. Pokud tento den připadne na sobotu, zůstatek bude vyplacen v pátek. Pokud připadne na neděli, zůstatek bude vyplacen v pondělí.

 

Čl. 11

Ochrana osobní a citlivých údajů

1)    Osobní spisy uživatele obsahují pouze takové citlivé údaje, které jsou nezbytné k poskytování kvalitní a bezpečné služby a které sdělil sám uživatel, event. jeho opatrovník.

2)    Osobní spisy uživatelů jsou uloženy v uzamykatelných prostorách. Přístup k nim mají sociální pracovnice.

3)    Na sesternách jednotlivých úseků jsou v samostatných složkách v uzamykatelných skříních umístěny individuální plány jednotlivých uživatelů, které obsahují osobní údaje sdělené uživateli v rámci procesu individuálního plánování. K těmto údajům mají přístup pouze pověření pracovníci zařízení – sociální pracovnice, pracovníci přímé péče – klíčoví pracovníci daného úseku.

4)    Ošetřovatelská dokumentace je uložena v uzamykatelných prostorách, přístup k ní má ošetřovatelský personál.

5)    Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích uživatelů, o kterých se dozvěděli při výkonu své práce. Povinnost zachovat mlčenlivost platí i po ukončení pracovního poměru.

6)    Uživatelé, event. jejich opatrovníci písemně stvrzují souhlas se získáváním, evidování, zpracováním a uchováváním jejich osobních a citlivých údajů.

 

Čl. 12

Základní povinnosti uživatelů

1)    Uživatel služby dodržuje pravidla slušného chování k ostatním uživatelům, k personálu a na veřejnosti. Do cizího pokoje nevstupuje bez souhlasu zde ubytovaného a ctí nedotknutelnost osobního vlastnictví a soukromí ostatních.

2)    Uživatelé nevstupují do provozních místností (kuchyně, sklady, garáže, kotelna, dílna). Podílejí se na hospodaření s vodou a energiemi Domova tím, že šetří vodou a svítí v místnostech jen podle potřeby. Každý uživatel služby zachází s majetkem Domova podle jeho určení, bez úmyslného poškozování a ničení. Přemisťování nábytku je možné pouze s vědomím a svolením personálu Domova. Škodu, způsobenou úmyslně případně v podnapilém stavu, uživatel uhradí.

3)    Alkohol je v Domově tolerován, pokud se jedná o příležitostnou konzumaci v míře společensky únosné, aby nikdo nebyl ohrožen úrazem a zdravotními komplikacemi v podnapilosti. Nedoporučuje se obstarávat, donášet a nabízet alkohol lidem užívajícím léky. V případě překročení přijatelné hranice je personál oprávněn adekvátně zakročit.

 

Čl. 13

Připomínky a stížnosti

1)    Právem každého z uživatelů je podávat podněty, připomínky a stížnosti na kvalitu a způsob poskytovaní sociální služby.

2)    Vnitřní předpis, který se zabývá touto oblastí, je k dispozici uživatelům na nástěnkách na chodbách jednotlivých oddělení.

3)    Připomínky či stížnosti může každý uživatel podat ústně, písemně či anonymně do označených schránek.

4)    Svoje připomínky, stížnosti může ústně sdělit klíčovému pracovníkovi, každému službu konajícímu pracovníkovi, sociálním pracovnicím, ředitelce.

5)    Pokud uživatel není schopen formulovat, sepsat či odeslat stížnost, může se obrátit na kteréhokoliv pracovníka, ke kterému má důvěru.

6)    Uživatel si může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížnosti.

7)    Kontakty na nadřízený orgán a na instituce zabývající se dodržováním lidských práv mají uživatelé k dispozici na nástěnkách nebo u sociálních pracovnic.

8)    Poskytovatel vytváří bezpečné prostředí pro uživatele pro podávání stížností a stížnosti vnímá jako podnět pro zvýšení kvality poskytované služby.

 

 

Čl. 14

Mimořádné situace, včetně opatření při porušování pořádku

Za mimořádnou situaci se považuje zejména:

 • havarijní situace – např. požár, živelná pohroma
 • napadení, vloupání
 • ztráta peněz, předmětů
 • agresivní chování, chování pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • pohřešování uživatele

Postup při mimořádné situaci:

Uživatel zachová klid a rozvahu, neprodleně přivolá kteréhokoliv zaměstnance zařízení. Dále se řídí pokyny odpovědných zaměstnanců.

 

Opatření proti porušování pořádku:

Uživatelé jsou seznámeni s tím, že žijí v Domově s dalšími lidmi a je tedy nutné brát ohled i na ostatní uživatele a neporušovat svým nevhodným chováním soužití (slovní napadání, agresivita atd.).

Porušuje-li uživatel kázeň a pořádek v Domově a odpovědným pracovníkům se nepodaří sjednat nápravu, ředitel Domova poučí uživatele o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování kázně a pořádku.

Nedojde-li ani poté k nápravě nebo jde-li o zvlášť závažné porušení kázně nebo pořádku, učiní ředitel návrh na ukončení smlouvy o poskytování sociální služby.

 

 

Čl. 15

Poštovní zásilky

1)    Doporučené poštovní zásilky, včetně peněžních, které převzala určená pracovnice, podléhají předepsané evidenci.

2)    Uživateli jsou následně zásilky předány, peníze a doporučená pošta proti podpisu.

3)    Pokud uživatel není schopen podpisu, nemá opatrovníka, je zásilka předána za podpisu dvou svědků.

 

 

Čl. 16

Aktivizační činnosti uživatelů

1)    Sociální pracovnice, zaměstnanci v sociálních službách a další odborní zaměstnanci Domova  organizují a zabezpečují podle zájmu uživatelů kulturní, zájmové a jiné společenské akce v zařízení i mimo něj.

2)    Rozsah aktivizačních a sociálně terapeutických činností navrhuje po dohodě s uživateli klíčový pracovník, sociální pracovník nebo aktivizační pracovník. Jedná se zejména o dílny pro zájmovou činnost, společenské hry, vycházky, cvičení v rámci prevence aj.

3)    V zařízení je knihovna volně přístupná všem uživatelům.

4)    Každý uživatel má zaručenu svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení.

5)    Noční klid je v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.

 

 

Čl. 17

Individuální plánování průběhu poskytování služby

1)    Ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s individuálními potřebami, přáními a cíli, které jsou při poskytování služby zohledňovány.

2)    V Domově existuje systém klíčových pracovníků a každý uživatel má přiřazeného jednoho zaměstnance, jehož úkolem je zjišťovat přání a cíle uživatele, monitorovat změny v jeho potřebách a spolupracovat na jejich naplňování.

3)    Společně s uživatelem pracuje klíčový pracovník na zpracování a naplňování individuálního plánu.

4)    Uživatel má právo na změnu klíčového pracovníka. Rovněž tak zaměstnanec má právo požádat o ukončení této činnosti u konkrétního uživatele.

5)    Podle individuálního plánu postupuje personál při každodenní péči o uživatele. Péče je tak poskytována dle skutečných potřeb, přání a cílů uživatele.

 

 

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

1)    Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011, současně ruší Domácí řád účinný 1. 1. 2010.

2)    Domácí řád je volně k dispozici na nástěnkách v Domově.

3)    Uživatelé jsou seznámeni s Domácím řádem prostřednictvím klíčového pracovníka. U nově nastupujících uživatelů jsou s řádem seznámeni sociální pracovnicí.

4)    Domácí řád je nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.

5)    Zaměstnanci jsou s Domácím řádem seznámeni a podpisem stvrzují, že je pro ně závazný a budou jej respektovat.

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 2. 1. 2011

 

Mgr. Vladimír Maštera

ředitel

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B