Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace

               Zřizovatelem příspěvkové organizace je statutární město Jihlava

 

 

 

 POKLADNÍ  A ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

Pondělí: 7:30 - 11:30    12:30 - 15:15

Úterý: dle osobní dohody

Středa: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:15

Čtvrtek: dle osobní dohody

Pátek: 7:30 - 11:30 

V naléhavých případech lze sjednat schůzku mimo úřední hodiny, vždy však po předchozí domluvě se sociálními pracovnicemi (telefonní čísla - viz. Kontakty)

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov se nachází v pěkném prostředí na okraji města Jihlavy. Areál se skládá ze dvou pětipodlažních budov panelového typu. Obě budovy jsou propojeny koridorem jídelny, ze které je vstup na terasu s altánky, která je využívána hlavně v letních měsících. Na severní straně je park s lavičkami.

Domov byl otevřen 12. května 1976. V roce 1993 získal právní subjektivitu jako příspěvková organizace Města Jihlavy. Domov má kapacitu 146 klientů. Počet pokojů je 88, z toho 30 jednolůžkových a 58 dvoulůžkových.

Charakteristika služby

Sociální službou se, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění ( dále jen zákon o sociálních službách), rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

V našem domově poskytujeme pobytové služby seniorům, starším 60 let. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí..

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace, je poskytování pobytové sociální služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 1. Individuální přístup personálu - Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, přihlížíme především k jeho schopnostem, možnostem a potřebám.
 2. Respektování důstojnosti a práv klientů - Naši zaměstnanci ve vztahu ke klientům vystupují vždy zdvořile, s patřičnou úctou. Snažíme se o vytvoření laskavého, přátelského prostředí, které by tak mělo alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.
 3. Respektování svobodného rozhodnutí - Respektujeme svobodné rozhodnutí našich klientů, nesnažíme se hodnotit jejich životní styl a návyky. Služby poskytujeme formou nabídky a snažíme se o vytvoření podmínek pro uplatnění vlastní vůle klienta.
 4. Ochrana osobních a citlivých údajů - V souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.
 5. Flexibilita - Přizpůsobujeme sociální služby potřebám klientů. Snažíme se vždy o domluvu s klienty, co přesně si přejí nebo momentálně potřebují.
 6. Spolupráce s rodinou - Udržujeme a podporujeme vzájemné rodinné vztahy. Rodina představuje nedocenitelného partnera pro motivaci klienta. Naši zaměstnanci projevují zájem o kontakty s rodinou klienta a využívají této možnosti, aby se dozvěděli více o konkrétním klientovi, a tím mohli nabízet větší množství podnětů vzhledem k větší spokojenosti klienta v našich službách.

Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

 • mladším 60 let,
 • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu onemocnění, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
 • s chronickým duševním onemocněním, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • kterým domov pro seniory není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení,
 • které by svým umístěním v domově pro seniory řešily pouze rodinnou či bytovou situaci

 baner-bily.png

 Podporil_Kraj_Vysocina_236x62.jpg

 logo.jpg

 Domov pro seniory Jihlava

Adresa:
Pod Rozhlednou 3448/10
586 01 Jihlava

Telefon:
+420 567 210 064
+420 567 210 242
(aut. spojovatelka)

Klapky:
102,103 - sociální pracovnice
111 - sestry odd. A
113 - sestry odd. B